اعلانات سایت

پست گواهی های کارورزی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
پست گواهی های کارورزی
از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه در چهارشنبه، 28 فروردین 1398، 2:59 عصر
 

به اطلاع می رساند

مهارت آموزانی که دوره کارورزی را با موفقیت به پایان رساندند و گواهی دوره را از ریاست هنرستان ها دریافت نمودند می توانند نسبت به ارسال پستی آن به مرکز آموزش های مجازی اقدام نمایند.

آدرس پستی: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، مرکز آموزش های مجازی - آقای دکتر غفرانی

کد پستی:1678815811