اعلانات سایت

در خصوص تطبیق نمره درس کارآفرینی

 
عکس مهندس اردوخاني مدير سامانه
در خصوص تطبیق نمره درس کارآفرینی
از مهندس اردوخاني مدير سامانه در دوشنبه، 26 فروردین 1398، 7:33 صبح
 

با بررسی سرفصل های کارآفرینی در رشته های مختلف به صورت 2 و 3 واحدی کارآفرینی و کارآفرینی با پروژه پذیرفته می شود مشروط بر رعایت کف نمره هایی که قبلا اعلام شده (15 برای دانشگاه های دولتی و 17 برای دانشگاه های غیردولتی و علمی کاربردی و پیام نور). خواهشمند است خارج از این ضوابط نمره ارسال نشود (در صورت ارسال پذیرفته نخواهد شد).ضمنا نمره های ارسالی به صورت نامه رسمی با عنوان درس کارآفرینی و یا ریز نمره ممهور به مهر زنده و یا برابر اصل در دفترخانه الزامی است.