اعلانات سایت

درخصوص درس کارآفرینی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
درخصوص درس کارآفرینی
از آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه در چهارشنبه، 21 فروردین 1398، 11:06 صبح
 

باسالم واحترام

*به اطلاع مهارت آموزان دوره های بدوخدمت فرهنگیان سال 97 که تمایل به تطبیق درس کارآفرینی دارند، می رساند لازم است ریزنمرات و کارنامه کپی برابر بااصل و مهر و امضاء آموزش دانشگاه مربوطه را تا پایان اردیبهشت به آدرس : لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی- دفتر آقای دکتر غفرانی-ارسال نمایید.

کدپستی:1678815811 

صندوق پستي:136-16785