اعلانات سایت

مراکز برگزاری آزمون مهارت آموزان ورودی سال97

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
مراکز برگزاری آزمون مهارت آموزان ورودی سال97
 

 تاریخ برگزاری آزمون 25 بهمن 97    ساعت شروع آزمون 9 صبح  الی 11:30