اعلانات سایت

- تاریخ دقیق آزمون 97/11/25 اعلام شده

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
- تاریخ دقیق آزمون 97/11/25 اعلام شده
 

درخصوص آزمون:

1- تاریخ دقیق آزمون 97/11/25 اعلام شده و این تاریخ قطعی و غیر قابل تغییر می باشد.

برای پذیرفته شدگان سال 97 : ساعت شروع آزمون صبح 9 الی 11:30

برای پذیرفته شدگان سال های قبل از 97 (94-95-96): ساعت شروع آزمون بعد از ظهر 14 الی 16:30

حضور یک ساعت قبل از آزمون در حوزه مربوطه الزامی است.

 

2- مکان دقیق آزمون در قطب های تعیین شده می باشد.(قطب ها اعلام خواهند شد)

 

3-آزمون پنج درس پودمان اول (فلسفه تعلیم و تربیت رسمی- ارزشیابی یادگیری- اصول و روش های یاددهی و یادگیری- اصول و فنون مشاوره-روانشناسی یادگیری) به صورت جامع و یکجا، حضوری ، تستی و چهار گزینه ای خواهد بود.

 

4-  نمره قبولی آزمون برای هر درس  12 از 20 می باشد.(سوالات تستی این آزمون نمره منفی ندارد)