اعلانات سایت

فیلم کلاس آموزشی اساتید در بخش درسهای من اساتید قرار داده شده است.

فیلم کلاس آموزشی اساتید در بخش درسهای من اساتید قرار داده شده است.

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

فیلم کلاس آموزشی سامانه که در روز سه شنبه 1398/12/13 در سالن باهنر برگزار شد در درسهای من در درس تولید محتوای در دسترس اساتید محترم قرار داده شده است.