اعلانات سایت

فیلم کلاس آموزشی اساتید در بخش درسهای من اساتید قرار داده شده است.

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
فیلم کلاس آموزشی اساتید در بخش درسهای من اساتید قرار داده شده است.
 

فیلم کلاس آموزشی سامانه که در روز سه شنبه 1398/12/13 در سالن باهنر برگزار شد در درسهای من در درس تولید محتوای در دسترس اساتید محترم قرار داده شده است.