اعلانات سایت

فایل راهنمای نحوه انتقال منابع و فعالیتهای برون خط درس از قدیم به جدید

فایل راهنمای نحوه انتقال منابع و فعالیتهای برون خط درس از قدیم به جدید

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

یکی از امکانات مناسب سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) جهت استفاده اساتید محترم انتقال منابع و فعالیتهای برون خطی ترم گذشته آن درس به همان درس در ترم جدید می باشد که مورد درخواست بعضی اساتید معزز هست وراهنمایی آن به صورت زیر تقدیم می شود: