اعلانات سایت

شماره صندلی آزمون سوم 26تیرماه د تهران

شماره صندلی آزمون سوم 26تیرماه د تهران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت قطب تهران

شماره صندلی های هر داوطلب آزمون سوم مورخ 26تیرماه98 طبق فایل پیوست می باشد. لازم است مهارت آموزان گرامی شماره صندلی های خود را به یاد داشته باشند و متناسب با شماره داوطلبی خود در محل برگزاری آزمون شرکت نمایند. 

شماره صندلی دانشکده مهندسی عمران و معماری

شماره صندلی دانشکده علوم انسانی

شماره صندلی کتابخانه مرکزی