اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت قطب تهران

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت قطب تهران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

 

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت 

شماره صندلی های هر داوطلب آزمون دوم مورخ 24 تیرماه98 طبق فایل پیوست می باشد. لازم است مهارت آموزان گرامی شماره صندلی های خود را به یاد داشته باشند و متناسب با شماره داوطلبی خود در محل برگزاری آزمون شرکت نمایند. 

دانشکده مهندسی عمران و معماری از شماره 1 الی 560

دانشکده علوم انسانی از شماره 561 الی 791 

کتابخانه مرکزی از شماره 792 الی 1217