اعلانات سایت

شماره داوطلبی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
شماره داوطلبی
 

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت 

شماره صندلی های هر داوطلب طبق فایل پیوست می باشد. لازم است مهارت آموزان گرامی شماره صندلی های خود را به یاد داشته باشند و متناسب با شماره داوطلبی خود در محل برگزاری آزمون شرکت نمایند.

دانشکده مهندسی عمران و معماری از شماره 1 الی 560

دانشکده علوم انسانی از شماره 561 الی 791 

کتابخانه مرکزی از شماره 792 الی 1217