اعلانات سایت

قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال95 و96

قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال95 و96

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان ورودی سال 95و96

با توجه به شروع آزمون دروس نظری از تاریخ 22 تیرماه لازم است افرادی که تاکنون به قطب های مجری مراجعه ننموده اند، جهت هماهنگی با قطب مجری و فراهم نمودن شرایط و امکانات اخذ آزمون به قطب مجری خود شرکت نمایند. در غیر اینصورت عدم حضور آنها در آزمون غیبت محسوب می گردد.

Attachment برنامه امتحانی3.JPG