اعلانات سایت

محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی

 
عکس آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی مدير سامانه
محل تشکیل کلاس ها در رشته های شغلی
 

قابل توجه مهارت آموزان بدوخدمت

محل تشکیل کلاس ها بر اساس رشته شغلی طبق جدول ذیل در دانشکده های مربوط می باشد.

دانشکده علوم انسانی: حسابداری. کاروفناوری. اموردامی و معدن. متالوژی

سایر دانشکده ها طبق جدول ذیل