اعلانات سایت

محل برگزاری رشته های مکاترونیک

محل برگزاری رشته های مکاترونیک

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

مهارت آموزان رشته هاي  مکاترونیک، از روز شانزدهم تیرماه به هنرستان صنعتی تهران(بهشتی) واقع در خیابان سی تیر، روبروی وزارت امورخارجه مراجعه نمایند.