اعلانات سایت

رشته های دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات

رشته های دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

رشته هاي دامي، زراعي، صنايع غذايي و ماشين آلات هفته اول در دانشگاه شهیدرجایی تشکیل شده لذا واریزی خوابگاه را تا پنجشنبه  شب انجام دهند.برنامه آموزشی هفته دوم اعلام خواهد شد.