اعلانات سایت

آدرس خوابگاه های استان آذربایجان غربی

آدرس خوابگاه های استان آذربایجان غربی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

واحد خواهران : ارومیه - خیابان مدرس - نبش خیابان عمار - طبقه فوقانی قنادی طلاچین - خوابگاه دختران عمار - مسئول هماهنگی : آقای جدی 09144405798   و 0443462346

واحد برادران: ارومیه - خیابان امینی - پنجراه - خیابان حافظ 1- نبش کوچه 10 خوابگاه حافظ - مسئول هماهنگی آقای رضایی 09143439974 و 04432239928