اعلانات سایت

اطلاع رسانی در خصوص قطب گیلان

اطلاع رسانی در خصوص قطب گیلان

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان دوره های بدوخدمت قطب گیلان می رساند جهت کسب اطلاعات در خصوص خوابگاه و ادرس مرکز برگزاری دوره های تخصصی به آدرس :  www.guilan.medu.ir  مراجعه نمایید.