اعلانات سایت

برنامه امتحانی طبق زمانبندی جدید

برنامه امتحانی طبق زمانبندی جدید

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

قابل توجه مهارت آموزان دوره های بدوخدمت فرهنگیان

پیرو درخواست تعداد کثیری از مهارت آموزان دوره های بدوخدمت و با درنظر گرفتن تعداد افراد شرکت کننده در هر درس(دروس پودمان اول)برنامه امتحانی دوره های دروس نظری بدوخدمت فرهنگیان به شرح فایل پیوست می باشد.

* شایان ذکر است برنامه امتحانی صرفا برای دروس نظری می باشد و دروس تخصصی در طول دوره توسط اساتید و در کلاس درج می شود

Attachment برنامه امتحانی دوره های بدوخدمت.JPG