گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
کارگاه تخصصي ارتباط تصويري 1
هندسه مناظر و مرايا
مباني نظري هنرهاي تجسمي1
مباني هنرهاي تجسمي (2)
مباني هنرهاي تجسمي (2)
كارگاه نقاشي
كارگاه عكاسي پايه 1
كارگاه طراحي سنتي و روش آموزش
كارگاه طراحي پايه 2
كارگاه طراحي پايه 1
كارگاه حجم سازي
كارگاه چاپ
كارگاه تصويرسازي (1)
كارگاه تصويرسازي (1)
كارگاه ارتباطتصويري وروش آمو
كارگاه ارتباطتصويري وروش آمو
كارگاه ارتباط تصويري (6)
كارگاه ارتباط تصويري (4)
كارگاه ارتباط تصويري (2)
كارگاه ارتباط تصويري (1)
كارگاه آموزش خوشنويسي 2
كارآموزي
عكاسي تخصصي (2)
عكاسي تخصصي (2)
طرح و رساله نهائي
طرح و رساله نهائي
طرح و رساله نهائي
طرح عملي جامع
طرح عملي جامع
طراحي تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي 1
روش تحقيق درارتباط تصويري
حكمت هنر اسلامي
تجزيه وتحليل ونقدآثارهنرهاي
تجزيه وتحليل ونقدآثارارتباط
تاريخ هنر جهان
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
انسان - طبيعت - طراحي