گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
هندسه ديفرانسيل
نقشه برداري مسير
نقشه برداري كاربردي
نقشه برداري كاربردي
نقشه برداري ژئودتيك وتحليل شب
نقشه برداري ژئودتيك وتحليل شب
نرم افزارهاي پيشرفته وكاربرد
نرم افزارهاي پيشرفته وكاربرد
مديريت زمين وسيستم هاي اطلاعات
مديريت در نقشه برداري
مديريت داده هاوكاربردهاي GIS
مدلسازي رقومي زمين (dtm)
مدل رقومي زمين dtm
مثلث بندي وكاربردهاي فتوگرام
مباني سنجش از راه دور
مباني دوركاوي
كارورزي
فتوگرامتري تحليلي
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي 2
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
ژئومورفولوژي -زمين شناسي مهن
ژئودزي ومحاسبات
ژئودزي ومحاسبات
تئوري خطاهاجبراني
تئوري خطاها
پردازش رقومي تصاوير
الكترونيك - فاصله ياب