گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
هنروتمدن اسلامي (1)
هندسه مناظر و مرايا
نظارت چاپ
مباني هنرهاي تجسمي (1)
مباني هنرهاي تجسمي (1)
كامپيوترتخصصي (2)
كارگاه طراحي وروش آموزش
كارگاه طراحي سنتي
كارگاه طراحي پايه 1
كارگاه طراحي پايه 1
كارگاه تخصصي عكاسي (2)
كارگاه ارتباط تصويري 3
كارگاه ارتباط تصويري 3
كارگاه ارتباط تصويري (5)
كارگاه ارتباط تصويري (5)
كارگاه ارتباط تصويري
كارگاه آموزش خوشنويسي 1
كارگاه آموزش خوشنويسي 1
كارآموزي
عكاسي رنگي
طرح عملي جامع )ارتباط تصويري
طراحي ونقاشي جبراني
سيرتحول كتابت درايران
روشهاي آموزش هنردرمدارس
روش تحقيق درارتباط تصويري
چاپهاي ماشيني
تاريخ هنر ايران
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
اصول علمي ارتباط وتبليغات