گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
هندسه كاربردي
هندسه كاربردي
هندسه كاربردي
نظريه و روشهاي طراحي
مصالح ساختماني
مديريت وتشكيلات كارگاهي
مديريت پروژه
گرافيك و نقشه خواني
كارگاه مصالح و ساخت
كارگاه مصالح و ساخت
كاربردكامپيوتردرمعماري
كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي
كارآموزي
عناصروجزييات ساختماني (2)
طرح معماري 3
طرح معماري 3
طرح معماري 3
طرح معماري 3
طرح معماري 1
طرح معماري 1
طرح معماري 1
طرح معماري (2)
طرح معماري (2)
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي نهايي )پروژه (
طراحي معماري (4)
طراحي معماري (4)
طراحي معماري (2)
طراحي با دست آزادجبراني
سازه هاي نو
سازه هاي فلزي
سازه هاي بتوني
سازه هاي بتني
ساختمان 2 و گزارش كارگاه
ساختمان 2 و گزارش كارگاه
ساختمان 2 و گزارش كارگاه
زبان تخصصي
روشهاي طراحي وتوليدصنعتي
روستا 2
روستا 2
روستا 2
روستا 2
رساله و طرح نهايي
رساله و طرح نهايي