گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  3  ()
درس‌ها 
متون تخصصي 2
دانش خانواده و جمعيت
اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنا
هدايت ومشورت دراسلام
نقشه خواني وكاربردآن درجغراف
خدمات مشورتي درمدرسه
جريان فكري وعاطفي رايج دركودك
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
نظريه و روشهاي آموزش
نظريه هاي يادگيري وروش تدريس
نظريه هاي رشد
نظريه هاي جامعه شناسي
نظريه هاي پيشرفته مشاوره وروا
نظريه هاي برنامه ريزي درسي
مهارت نقدوبررسي انديشه سياسي
مكتب هاي فلسفه آرا تربيتي
مشاركت هاي دانش آموزي وتربيت ا
مسائل يادگيري وآموزش
مسائل نوجواني
مسائل جغرافياي عصرما
مديريت نيروي انساني
مدرسه وروابط انساني
متون تخصصي 2
متون تخصصي 1
مباني نظري مديريت آموزشي
مباني جغرافياي انساني
مباني برنامه ريزي درسي
مباني برنامه ريزي درسي
كاربردهنرنمايشي درفعاليت 2
كاربردهنرتجسمي درفعاليت (2)
كاربردتئوري هاواصول يادگيري
كاربردآماراستنباطي درمديري
فن بيان وسخنوري
فعاليت هاي فوق برنامه درآموزش
فرهنگ وتعليم وتربيت
طراحي ومطالعه مسائل تربيتي
طراحي وتوليدبرنامه درسي شيمي
طراحي وتوليد واحد يادگيري
سنجش و اندازه گيري
سازمان ومديريت درآموزش وپرور
سازمان ومديريت درآموزش وپرور
سازمان ومديريت درآموزش وپرور
سازمان ومديريت درآموزش وپرور
سازمان ومديريت درآموزش وپرور
زمين درفضا
زبان عمومي جبراني
زبان خارجي تخصصي جبراني
زبان تخصصي جبراني
زبان تخصصي
روشهاي مشاهده رفتار