گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
نگارش 1 جبراني
نگارش (2)
نگارش (1)
نظريات فراگيري زبان
نامه نگاري
مسائل زبان شناسي
گفت وشنود4
گفت وشنود(2)
كليات زبانشناسي
كليات زبان شناسي 2
فنون يادگيري
فنون يادگيري
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاها
زبان خارجي جبراني
زبان خارجي )تخصصي (
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
روشهاي تدريس مهارتهاي زبان
روش تدريس زبان انگليسي (4)
روش تدريس زبان انگليسي (3)
روش تحقيق درمسائل زبان آموزي
روش تحقيق
روان شناسي زبان
دوزبانگي
دستورزبان
دستور نگارش 2
دستور زبان انگليسي جبراني
درآمدي برادبيات 1
خواندن ودرك مطلب پيشرفته
خواندن و درك مطلب 2
خواندن متون مطبوعاتي
تهيه و تدوين مطالب درسي
تهيه مطالب كمك آموزشي
تهيه مطالب درسي راهنمايي
ترجمه متون ساده
ترجمه متون
تدريس عملي
پايان نامه
پايان نامه