گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
بهينه سازي درطراحي و توليد
كارگاه
نقشه كشي صنعتي 2
نقشه كشي صنعتي 2
نقشه كشي صنعتي 2
نقشه كشي صنعتي 2
نقشه كشي صنعتي
نقشه كشي صنعتي
نقشه كشي صنعتي
تكنولوژي وبازرسي جوش وكارگاه
آز متالوژي جوشكاري
مديريت و كنترل پروژه
محاسبات عددي پيشرفته
مباني كارآفريني
مباحث منتخب 2
مباحث منتخب 1
مباحث منتخب 1
ماشين ابزار توليدي
ماشين ابزار توليدي
كنترل كيفيت
كارگاه ماشين ابزار توليدي
كارگاه طراحي قالبهاي پرس
كارگاه طراحي قالبهاي پرس
كارگاه جوشكاري و ورقكاري
كارگاه اونيورسال
كارگاه اونيورسال
كارگاه
كاربردهيدروليك وسيستمهاي با
كارآموزي II
طراحي وساخت به كمك كامپيوتر
طراحي قيد و بندها
طراحي اجزاخودروبه كمك كامپيو
طراحي اجزاخودروبه كمك كامپيو
طراحي اجزا 1
شكل دهي فلزات
شكل دادن فلزات 1
سيستمهاي هيدروليك ونيوماوآز
سيستمهاي توليد صنعتي
زبان تخصصي
رياضيات پيشرفته 1
رياضي مهندسي جبراني
روشهاي توليد و كارگاه
روشهاي توليد و كارگاه
روشهاي توليد و كارگاه
روشهاي توليد و كارگاه
ديناميك ماشين
توليد مخصوص
تكنولوژي وبازرسي جوش وكارگاه
تكنولوژي وبازرسي جوش وكارگاه
تست غيرمخرب پيشرفته