گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
پايان نامه
نظامهاي آموزش شيمي درجهان
مباحث نوين درشيمي فيزيك
طراحي فعاليتهاي عملي -آزمايش
شيمي معدني پشرفته
شيمي معدني 2
شيمي كوانتم 1
شيمي فيزيك پيشرفته
شيمي فيزيك آلي
شيمي عمومي 2
شيمي داروئي
شيمي تجزيه دستگاهي
شيمي تجزيه پيشرفته
شيمي آلي پيشرفته
شيمي آلي 3
شيمي
سينتيك شيميايي پيشرفته
سنتز مواد آلي
روش استفاده ازمتون علمي شيمي
جداسازي وشناسائي تركيبات آلي
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
اصول صنايع شيميائي
آز- شيمي معدني 2
آز- شيمي عمومي 2
آز- شيمي عمومي 2
آز- شيمي تجزيه (2)