گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
هيدروليك ماشين آلات سنگين
مكانيك محيط پيوسته 1
مكانيك سيالات وترموديناميك
مكانيك سيالات 2
مكانيك سيالات 1
مكانيك سيالات 1
مكانيك سيالات
مكانيك سيالات
مقاومت مصالح 2
مشابه سازي موتورهاي پيستوني
محاسبات عددي پيشرفته
مباني ديناميك خودرو
كارگاه اتومكانيك
كارگاه اتومكانيك
كارگاه اتومكانيك
كاربردانرژيهاي نودرخودرو
طراحي سيستم هاي انتقال قدرت
سيستمهاي شاسي بدنه خودرووكار
سيستمهاي اندازه گيري وكنترل
سوخت واحتراق
سوخت و احتراق
زبان تخصصي
تكنولوژي برق والكترونيك خودر
تئوري حركت خودرو
بهينه سازي )كاربرددرسازه وبد
انتقال حرارت
استاتيك
آيروديناميك خودرو
آزمايشگاه ترموديناميك
آز- مكانيك سيالات
آز ديناميك و ارتعاشات
آز- ترموديناميك