گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
ماشين هاي الكتريكي 3
مدارهاي الكتريكي 2
مدارهاي الكتريكي 1
مخابرات 1
ماشينهاي مخصوص
ماشينهاي مخصوص
ماشينهاي الكتريكي 3
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 1
ماشينهاي الكتريكي 1
كارگاه برق
كارگاه برق
كارآموزي
عايقها و فشارقوي
پروژه
طرح خطوطهوائي انتقال انرژي وپ
طراحي خطوط انتقال انرژي وپرو
زبان تخصصي
توليد و نيروگاه
تجزيه وتحليل سيگنالهاوسيستم
تجزيه وتحليل سيگنالهاوسيستم
تجزيه وتحليل سيستمها
تاسيسات الكتريكي و پروژه
تاسيسات الكتريكي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
بررسي سيستمهاي قدرت 2
بررسي سيستمهاي قدرت 1
بررسي سيستمهاي قدرت (1)
الكترونيك صنعتي
اصول ميكروكامپيوترها
آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي
آز مباني مهندسي برق
آز مباني مهندسي برق
آز ماشينهاي الكتريكي 1
آز ماشينهاي الكتريكي 1
آز- ماشين 2
آز- ماشين 2
آز- سيستمهاي قدرت
آز بررسي سيستمهاي قدرت