گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
مدارهاي الكتريكي 2
مدارهاي الكتريكي 2
مدارهاي الكتريكي 1
مدارهاي الكتريكي 1
مدارات الكتريكي 2
مباني مهندسي برق 2
مباني مهندسي برق 2
مباحث ويژه درمهندسي قدرت 2
مباحث ويژه درمهندسي قدرت 1
ماشينهاي مخصوص
ماشينهاي مخصوص
ماشينهاي الكتريكي 3
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 2
ماشينهاي الكتريكي 1
ماشينهاي الكتريكي 1
كارگاه كاربردبرق والكترونيك
كارگاه كاربردبرق والكترونيك
كارگاه برق
كاربرد برق و الكترونيك
كاربرد برق و الكترونيك
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
كارآموزي
عايقها و فشارقوي
عايق ها و فشار قوي
طرح خطوطهوائي انتقال انرژي وپ
طرح پست هاي فشارقوي وپروژه
طراحي خطوط انتقال انرژي وپرو
طراحي پستهاي فشارقوي وپروژه
سيستمهاي كنترل خطي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
ريزپردازنده
رسم فني برق
رسم فني برق
ديناميك سيستمهاي قدرت الكتر1
حفاظت ورله ها
حفاظت و رله ها
توليد و نيروگاه
تجهيزات پست
تاسيسات الكتريكي و پروژه
تاسيسات الكتريكي
پروژه كارشناسي
پروژه كارشناسي