گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
نقشه كشي صنعتي 1
نقشه كشي تاسيسات برودتي به كمك
مكانيك سيالات 2
مكانيك سيالات 1
مكانيك سيالات 1
مديريت بهره وري انرژي درتاسي
محاسبات عددي پيشرفته
كنترلهاي تاسيسات
كنترلهاي تاسيسات
كارگاه تهويه مطبوع
كارگاه تهويه مطبوع
كارآموزي
طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع با
طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع با
طراحي به كمك نرم افزارهاي تاسي
سوخت واحتراق
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
ترموديناميك پيشرفته
ترموديناميك 2
ترموديناميك 1
ترموديناميك 1
ترموديناميك
پروژه
پروژه
پروژه
انتقال حرارت جبراني
انتقال حرارت پيشرفته )جابجائ
انتقال حرارت 2
انتقال حرارت 1
آز- مكانيك سيالات
آز- برق تاسيسات
آز- انتقال حرارت