گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  3  ()
درس‌ها 
اندازه گيري الكتريكي
آزمايشگاه مدارهاي منطقي
ميكروپروسسورها
سمينار
مفاهيم پيشرفته علوم نظري كامپ
مفاهيم پيشرفته علوم نظري كامپ
مفاهيم پيشرفته علوم كامپيوتر
مفاهيم پيشرفته درعلوم كامپيو
معماري كامپيوتر
مدارهاي مخابراتي
مخابرات 2 جبراني
مخابرات 2
مخابرات 1 جبراني
مخابرات 1
مباحث ويژه درمهندسي قدرت 2
مباحث ويژه درمهندسي قدرت 1
مباحث ويژه درمهندسي برق 2
مباحث ويژه درمهندسي برق 2
مباحث ويژه درمهندسي برق 1
مباحث ويژه درمهندسي برق 1
مباحث ويژه درالكترونيك (2)
مباحث ويژه درالكترونيك (1)
مباحث منتخب در رباتيك
مايكروويو2
ماشين هاي الكتريكي 2
ماشين هاي الكتريكي 2
كنترل مدرن جبراني
كنترل مدرن
كنترل غير خطي
كاربردميكروپروسسورهاوسيست
كارآموزي
كارآموزي
فيزيك الكترونيك جبراني
فيزيك الكترونيك
فرآيندهاي اتفاقي
سمينار
طراحي مدارهاي مجتمع خطي
طراحي مدارهاي الكترونيكي درف
طراحي مدارهاي الكترونيكي 1فر
شبيه سازي و مدلسازي
شبكه هاي عصبي
شبكه هاي عصبي
سيستمهاي كنترل ديجيتال
سيستم هاي سويچينگ
سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري
سمينار
سمينار
سمينار
سمينار
ريزپردازنده 1