گذشتن از راهبری

راهبری

درس‌ها 
اصول gis
سرشكني
زبان تخصصي
نقشه برداري عمومي جبراني
نقشه برداري عمومي جبراني
نقشه برداري 1 و عمليات
نقشه برداري 1 و عمليات
نقشه برداري 1
نجوم ژئودزي
مثلث بندي وكاربردهاي فتوگرام
مباني شهرسازي وبرنامه ريزي شه
مباني برنامه ريزي شهري
مباني GIS درمهندسي عمران
كاربردهاي gis
كاداستر 1
كاداستر
فتوگرامتري تحليلي
فتوگرامتري )3فتوگرامتري تحل
عمليات ژئودزي ماهواره اي
زبان تخصصي
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي زم
سيستم اطلاعات جغرافيائي
سمينار
سمينار
سرشكني
ژئودزي ومحاسبات
ژئودزي ماهواره اي
زبان تخصصي
تعديل وسرشكني
استاتيك ومقاومت مصالح
GIS شي گرا