گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
يادگيري حركتي
ورزش تخصصي انفرادي 2
ورزش تخصصي انفرادي 2
ورزش تخصصي )انفرادي (
ورزش تخصصي )انفرادي (
ورزش تخصصي )انفرادي (
ورزش تخصصي )انفرادي (
ورزش تخصصي انفرادي 2
واليبال 2
واليبال 1
واليبال 1
هندبال 2
هندبال 1
مقدمات بيومكانيك ورزشي
مديريت و طرزاجراي مسابقات
مديريت سازمان هاي ورزشي
متون خارجي تخصصي
متون خارجي تخصصي
مباني تربيت بدني (2)
فيزيولوژي ورزشي 1
فيزيولوژي ورزشي
فوتبال 2
فوتبال 1
فلسفه تربيت بدني
علم تمرين (1)
علم تمرين
شنا(3)
شنا 1
شطرنج
سنجش واندازه گيري درتربيت بدن
ژيمناستيك 2
ژيمناستيك 2
ژيمناستيك 1
زيست شناسي
روش تدريس تربيت بدني درمدارس
رشد و تكامل حركتي
رساله
رساله
رساله
دووميداني 1
دووميداني 1
حقوق ورزشي
حركت شناسي ورزشي
تنيس روي ميز 2
تنيس روي ميز 2
تنيس روي ميز 1
تنيس روي ميز 1
تغذيه ورزش
تغذيه و ورزش
تغذيه و ورزش