گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  3  ()
درس‌ها 
هدايت ومشورت دراسلام
نظريه هاي يادگيري كاربردي
نظريه هاي انگيزش درآموزش وپ
نظارت وراهنمايي آموزشي
سيره تربيتي پيامبر)ص (وائمه ع
زبان تخصصي جبراني
زبان تخصصي
روشهاي تحقيق درمديريت آموزشي
روشهاي تحقيق پيشرفته
روشهاي تحقيق
روش شناسي درمطالعات برنامه در
روش تحقيق
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تربيتي
رفتاروروابطانساني درسازمان
راهنمايي و مشاوره
خدمات مشورتي درمدرسه
تعليم وتربيت اسلامي پيشرفته
پايان نامه
پايان نامه
پايان نامه
برنامه ريزي درسي درآموزش دبست
برنامه ريزي درسي (2)
برنامه ريزي آموزش ابتدايي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وفلسفه تعليم وتربيت اسلامي
اصول وروشهاي ه راهنمايي ومشاو
اصول وروشهاي برنامه ريزي درسي
اصول برنامه ريزي آموزشي
ازرشيابي آموزشي
ارزشيابي آموزشي
آموزش وپرورش تطبيقي وكاربردآ
آموزش مطالعات اجتماعي
آمار توصيفي 2
آمار توصيفي
آمار استنباطي پيشرفته
آسيب شناسي رواني
نهادخانواده دراسلام وايران
نقشه خواني وكاربردآن درجغراف
نظريه هاي جامعه شناسي
مهارت نقدوبررسي انديشه سياسي