گذشتن از راهبری

راهبری

صفحه:  1  2  ()
درس‌ها 
واژه شناسي
نمونه هاي نثر ساده انگليسي
نگارش پيشرفته
مكالمه موضوعي
مقاله نويسي
گفت و شنود (1)
كليات زبان شناسي 1
كاربرد اصطلاحات
شعر ساده
سنجش وارزيابي
زبان شناسي مقابله اي وتحليل خ
زبان شناسي مقابله اي وتحليل خ
زبان شناسي كاربردي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
رساله
رساله
رساله
رساله
دستور نگارش 1
درآمدي برادبيات 2
خواندن و درك مطلب 1
خواندن و درك مطلب 1
جامعه شناسي آموزش وپرورش
ترجمه پيشرفته
تدريس مهارتها
بيان شفاهي داستان 2
اصول روش ترجمه
آزمون
نمونه هاي نثروشعرساده انگلي
نگارش (2)
نظريات فراگيري زبان
نامه نگاري وتايپ لاتين بااستفا
گفت وشنود3
كاربردنرم افزاررايانه درآمو
كاربرداصطلاحات وتعبيرات زبان
طراحي ومطالعه ي مسائل يادگير
زبانشناسي مقابله اي وتجزيه تح
زبان خارجي جبرانيتوضیحات
زبان خارجي جبرانيتوضیحات
زبان خارجي جبرانيتوضیحات
زبان خارجي )تخصصي (
زبان خارجي